четверг, 30 марта 2017 г.

Конкурсна робота  обласної виставки

 "ОСВІТА  ЗАПОРІЗЬКОГО  КРАЮ - 2017"

Повна назва закладу освіти - Кушугумський     навчально-виховний комплекс «школа    гімназія І-ІІІ ступенів  «ІНТЕЛЕКТ»

Адреса закладу -70450, Запорізький район, Запорізька область, смт Кушугум, вул. Шевченко,71

Телефон - тел. 223-42-06 , факс 223-42-25, e-mail ShKushugum@gmail.com

Автор досвіду -  Директор Кушугумського НВК "Інтелект" Апостолова Тетяна Олексіївна

Інформаційний блок досвіду:

Тема досвіду"Впровадження інклюзивної освіти у навчально-виховний процес Кушугумського НВК "ІНТЕЛЕКТ"

Актуальність досвіду:
        Науково-теоретичном підґрунтям здійснення інклюзивного навчання є «Концепція спеціальної освіти осіб з психічними та фізичними вадами в Україні на найближчі роки та перспективу», «Концепція Державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами». Головною метою інклюзивного навчання є створення умов для особистісного розвитку, творчої самореалізації та утвердження людської гідності дітей з особливими освітніми потребами.Аналіз досвіду роботи шкіл Запорізького району, Запорізької області показав ефективність упровадження інклюзивного навчання у навчально-виховний процес закладів освіти.До 2016 року у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами переважало індивідуальне навчання, з вересня 2016 року запроваджене інклюзивне навчання для учнів 3-го класу (2 учні), 6-го класу (1 учень).Специфічність роботи з учнями у цих класах обумовлена їх психофізичним розвитком. 

          Зазначене вище стало поштовхом до впровадження інклюзивної освіти у навчально-виховний процес Кушугумського НВК «Інтелект»

        Мета діяльності: створення умов для особистісного розвитку дітей з особливими потребами шляхом запровадження інклюзивної освіти у навчально-виховний процес Кушугумського НВК «Інтелект»
             Завдання:
- створити й експериментально перевірити оптимальні організаційно-методичні умови для формування та розвитку навичок спілкування школярів із ООП із однолітками;
- теоретично обґрунтувати, роботи та перевірити на практиці модель інклюзивного навчання;
- удосконалити систему функціонування школи по наданню якісної освіти та інтеграції дітей із ООП в навчально виховний процес;
- упровадити методичні рекомендації щодо інклюзивного навчання в практику роботи НВК;
- узагальнити набутий досвід та підготувати серію публікацій у психолого-педагогічних виданнях.
          Результативність та ефективність досвіду: для успішної реалізації розробленої моделі в закладі було створене спеціальне середовище для проведення відповідних медичних і психолого-педагогічних заходів з дітьми. Для цього в Кушугумському НВК «Інтелект» діє  :

- медичний кабінет,  частково обладнаний сучасною медичною апаратурою;

- окремі кабінети для фахівців закладу;

- спеціально обладнані в групах корекційні куточки

- спортивна та актова  зали тощо

          Насамперед, зусилля команди навчального закладу спрямовуються на формування гармонійної особистості дитини. Цьому сприяло особливе середовище, в якому надається комплексна допомога, здійснюється постійна мотиваційна настанова учасників корекційно-розвивального та виховного процесу. Під час роботи з дітьми в них постійно підтримуються впевненість у досягненні позитивного результату. Для кожного з них індивідуально визначається зона найближчого розвитку та віддалені перспективи

 Тривалість роботи над досвідом:  з 2016 року


Висновок:
У Кушугумському НВК «Інтелект» розуміють важливість даної проблеми, активно працюють над пошуком нових форм та методів роботи, залучають до цього фахівців з інших навчальних закладів. Так, у 2016 році на базі Запорізької області було проведено навчання учителів-логопедів та дефектологів,корекційних педагогів, помічників учителя .

Наразі окремого фінансування на інклюзію немає, воно не закладено в бюджет і щоби гроші пішли за дитиною, треба змінювати всю систему фінансування. Кушугумський НВК «Інтелект» вніс пропозиції до відділу освіти Запорізької районної державної адміністрації і було вирішено внести зміни до Робочого навчального плану, куди і ввійшли 8 годин корекційної роботи для учнів 3-го та 6-го класів з інклюзивною формою роботи.

У планах на майбутнє створення  сучасної сенсорної кімнати. Досвід організації уроків та позаурочних заходів у інклюзивних класах поширюємо під час семінарів, тренінгів, відкритих засідань творчих груп, майстер-класів, надання індивідуальних консультацій.

Успішне запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, потребує вирішення завдань на державному рівні, а саме: формування нової філософії державної політики щодо дітей з особливими освітніми потребами, удосконалення нормативно-правової бази у відповідності до міжнародних договорів у сфері прав людини, реалізації та поширення моделі інклюзивного навчання дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

На перших етапах  впровадження інклюзивної освіти у Кушугумському НВК «Інтелект» спостерігається, що розвиток психічних процесів відбувається стрімко. Інтерес до занять, який педагоги  змогли сформувати на початку року і підтримувати упродовж всього пропедевтичного періоду, дав такі результати :
-  Учениця 6-го класу  почала розмовляти простими реченнями з оточуючими;
В учнів 3-го класу реакція на оточуючих стала більш адекватною;
Учні проявляють інтерес до спілкування з однолітками та наслідують їхню поведінку;
Батьки відмічають позитивні зміни у поведінці дітей вдома та в громадських місцях.
Тісна взаємодія з сім’ями, що виховують дітей з особливими освітніми потребами, та роз’яснювальна робота серед учнівського колективу і батьків здорових дітей дають позитивні результати у вирішенні проблем, які виникають на перших етапах впровадження  інклюзивного навчання.

Основними причинами, що гальмують процес реалізації ідеї інклюзії, є недостатня фахова підготовленість, брак досвіду у вчителів, відсутність достатніх можливостей для підвищення кваліфікації з цієї проблеми, недостатня матеріально-технічна база, яка не дає змоги переобладнати класну кімнату, придбати необхідне обладнання, ввести додаткові посадові одиниці, диференціювати оплату праці вчителів. Одним із важливих гальмуючих чинників залишається неготовність суспільства прийняти ідею інклюзії як таку, що є важливою складовою демократизації громадянського суспільства